Dış Kaynaklı Dokümanlar

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi

 Sağlık Uygulama Tebliğ

 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik

 Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu-Kamu İhale Genel Tebliği

 657 Devlet Memurları Kanunu

 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu

 Sivil Savunma Kanunu

 Doğal Afetler ve Alınması Gereken Önlemler

 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

 Tam Gün Yasası

 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 Hasta Hakları Uygulama Genelgesi

 Taşınır Mal Yönetmeliği

 Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

 Güvenli Cerrahi Uygulamaları Rehberi

 H.K.S Dökümantasyon Rehberi

 İlaç Güvenliği Rehberi

 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği

 Mobbing Bilgi Rehberi

 Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

 Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)

 Yükseköğretim Kanunu

 9783 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 8617 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 Radyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun

 Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

 HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)

 Diş Protez Laboratuarları Yönetmeliği

 Çalışan Güvenliği Genelgesi

FAKÜLTE DUYURULARI

Top